ICT+

Inregistrare
18-21 mai

Listă participanţi

SECŢIUNEA”ICT+ SCIENCE”

Nr

Nume Prenume Participant/ Autori

Instituţia

Denumirea Articolului

1.

A.Andriesh,M.Iovu, O.Spotiuk, I.Culeac

Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova,

enomena in Company “Carat” (SRC "Carat") of Ministry of Industrial Policy of Ukraine, Lviv Scientific Research Institute of Materials

CHALCOGENIDE GLASSES AS MATERIALS FOR IR FIBERS

2.

A.Andries1*,P. Bogatencov1E. Peplow2O. Rusu 3, G. Secrieru1, V. Sidorenco1

1RENAM association, Chisinau, Moldova, 2Fachhochschule Stralsund, Germany and 3RoEduNet, Romania

CURRENT STATE OF RENAM NEW CONNECTIONS IMPLEMENTATION

3.

Petru Bogatencov1*Alexandru Cacean2,Igor Cojocaru2, Iurie Costaşco2, Sergiu Tiutiun2

1Institutul de Matematică şi Informatică AŞM,

2Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

DEZVOLTAREA REŢELEI PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI INFORMAŢIONAL CERCETĂRIL ÎN DOMENIUL ECOLOGIEI ŞI BIOLOGIEI

4.

Александр Киор1*

1Молдавский Государственный Университет

СРАВНЕНИЕ СЛОЖНОСТИ СОБЫТИЙНО-ПОТОКОВОГО

АЛГОРИТМА НАСТРОЙКИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ

СЕТИ С КЛАССИЧЕСКИМИ АЛГОРИТМАМИ

5.

Colev Andrei

Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova

DATA ACQUISITION SYSTEM FOR EXPERIMENTAL SPECTROSCOPIC SETUP

6.

Elena Boian1, Iulian Secrieru1, Daniel Verlan2

1Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

MODULUL DE ASISTENŢĂ ŞI GHIDUL ENCICLOPEDIC

ÎN SISTEMUL SONARES

7.

Elena Boian1*, Constantin Ciubotaru1, Svetlana Cojocaru1, Alexandru Colesnicov1

Valentina Demidova1, Ludmila Malahov1

1Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

APLICAREA P-SISTEMELOR LA SOLUŢIONREA UNOR PROBLEME DIN LINGVISTICA COMPUTAŢIONALĂ

8.

Eugenia Burca

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

PARSAREA ARBORILOR DE SENSURI DIN INTRĂRILE DE DICŢIONAR

9.

Iacov Kerner

Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies,

Academy of Sciences of Moldova

Numerical modeling of the CONTACTs

HTSC – SEMICONDUCTOR FOR DIODE DETECTORS

10.

Владимир Смыслов1*, Владимир Якунин1.

Институт инженерной электроники и промышленных технологий Академии Наук Молдовы

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (ACD-1)

11.

Mihail Iovu, Andrei Andriesh

Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova

Ultra-fast all-optical chalcogenide glass photonic devices

12.

Гук Максим

Институт прикладной физики, Академия наук РМ

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

13.

Георгий Пара

Институт Электронной Инженерии и Промышленных Технологий

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В РАЗМЕРНО-ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

14.

Мартынюк1 Н.П., Шкилев2* В.Д., Соломон3 Д.И.

 

1Технический университет Молдовы,

2ГП «REGISTRU»,

3Академия транспорта Республики Молдова

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ.

 

15.

Шкилёв Владимир, Адамчук Аркадий

 

Министерство информационного развития Республики Молдова

 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БУМАЖНЫХ КУПЮР
С КВАНТОВЫМ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ

 

16.

Grigore Secrieru

 

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

 

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PREGĂTIREA

DOCTORANZILOR ÎN DOMENIUL INFORMATICII

 

17.

A.Andries, P. Bogatencov, G. Secrieru, V. Sidorenco, A. Altuhov, V. Pocotilenco

 

 

1Institute of Mathematics and Computer Science of ASM

2RENAM association, Chisinau, Moldova

 

MD-GRID NGI DEVELOPMENT

 

18.

Vladimir Zdravkov*, Roman Morari, Evgeni Antropov, Andrei Prepelitsa, Alexei Socrovisciuc,

Anatoli Sidorenko

 

 

Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies ASM, MD2028 Kishinev, Moldova

 

NANOLAYERS WITH ADVANCED PROPERTIES FOR SUPERCONDUCTING SPINTRONICS

 

19.

Veaceslav Sidorenco

 

Technical University of Moldova

 

APPLICATIONS DEVELOPMENT IN FRAME OF SEE-GRID-SCI PROJECT

 

20.

Vasile Racoviţa 1*, Gheorghe Căpăţână1

1 Universitatea de Stat din Moldova

FAMILIE DE PRODUSE PROGRAM WEB ORIENTATE UTILIZATOR

 

21.

Aureliu Zgureanu1*, Mihai Bulat1

 

1Academia de Transporturi,Informatică şi Comunicaţii

 

SISTEME DE CRIPTARE BAZATE PE FUNCŢII BOOLEENE

 

22.

Д.Ф.Меглей, М.П.Дынту, С.В.Дону

 

    Институт инженерной электроники и промышленных технологий Академии наук Молдовы

    ОСОБЕННОСТИ РОСТА НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ТЕЛЛУРИДА-СВИНЦА-ОЛОВА

23.

V. Muşinschi 1*, M. Caraman2 , C. Muşinschi3

 

1.Universitatea Liberă Internaţională, 2.Universitatea de Stat din Moldova

3.Universitatea Tehnică din Moldova

     

MODULAREA SPAŢIO-TEMPORALĂ A RADIAŢIEI ÎN SISTEME DE PRELUCRARE ŞI TRANSMISIE OPTICĂ A INFORMAŢIEI

     

24.

Людмила Гербановская, Светлана Захаров

Институт Экономики, Финансов и Статистики АН РМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В МОДЕЛЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

25.

V. Verlan1, S. Buzurniuc1, Ac. A. Andriesh1, S. Robu2, M. Caraman2, N. Barbă2

 

1 Centre of Optoelectronics of the Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,

    2 State University of Moldova

NANOCOMPOSITE ON THE BASE OF ORGANIC LUMINOPFOR COMPOUNDS AND SBMA COPOLYMER – NEW MATERIAL FOR OPTOELECTRONIC

26.

A. Altuhov*, P. Bogatencov, V. Sidorenco, V. Pocotilenco

 

RENAM association, Chisinau, Moldova

MD-GRID INFRASTRUCTURE STATUS AND PLANS OF DEVELOPMENT

 

27.

Sainsus Iu., Postoronca Sv., Conev Al., Russev Iu.

 

Institiutul de Inginerie Electronica si Tehnologii Industriale

OPTIMIZAREA DIRECŢIILOR DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, LEGATE DE APLICAREA UNDELOR MILIMETRICE UEMA

 

28.

I.P.Culeac, Iu.H.Nistor, M.S.Iovu, A.M.Andries

 

Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova

FIBER OPTIC METHOD FOR REGISTRATION OF LOW INTENSITY IR RADIATION

 

29.

Iurie Nica*, Victor Cojocaru, Valeriu Cebotari

 

Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale

STIMULAREA ELECTROMAGNETICĂ A OSTEOGENEZEI REPARATORII

 

30.

Iurie Nica*, Serghei Zavrajnîi,Victor Cojocaru

 

Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale

 

HIPERTERMIE LOCALĂ REALIZATĂ CU DIODE LASER

 

31.

Magariu Nicolae

Universitatea de Stat din Moldova

THE MODEL OF ELABORATION PROCESS OF A STRUCTURED APPLICATION ORIENTED TO SERVICES

 

32.

Igor Cojocaru, Sergiu Tiutiun, Olga Moraru, Igor Gornostali, Constantin Voicov,

Svetlana Mihalachi, Elena Zamşa, Albert Caraman, Anatol Sitari, Calin Ungureanu

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

SISTEMUL INFORMATIC DE EXPERTIZARE ON-LINE A PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂR

 

33.

Mircea Petic

 

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Automatizarea mecanismelor morfologice de generare a derivatelor

 

34.

Наталья Брук

 

Институт Математики и Информатики Академии Наук РМ

СПОСОБЫ АННОТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ SONARES

 

35.

Людмила Бурцева1, Юлиан Секриеру1*,Ольга Попкова1, Даниел Верлан1

1Институт математики и информатики АН РМ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ПЛОХО ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ

36.

Veaceslav Macari

 

 

Institutul de Matematica si Informatica

TEST BASED DEVELOPMENT

 

37.

Шидер Наталья1*

 

1Институт Математики и Информатики

 

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ FCT ДЛЯ РАСЧЁТА ДВИЖУЩЕЙСЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

 

38.

Valeriu Muşinschi*, Iuri Dubcoveţchi

Free International University of Moldova

OPTOELECTRONIC DEVICES IN INFORMATION SECURITY SYSTEMS

39.

Elena Ungureanu

Institutul de Filologie al AŞM

DISCURSUL REPETAT ŞI DISCURSUL LIBER DIN PERSPECTIVĂ LINGVISTICĂ ŞI INFORMATICĂ: ALTERITATE ŞI CREATIVITATE

 

SECŢIUNEA „ICT+ CITIZEN”

Nr.

Nume Prenume Participant / Autori

Instituţia

Denumirea Articolului

1.

Angela Bivol1

1Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Botanica,

TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII ÎN ORGANIZAREA OCROTIRII SĂNĂTĂŢII

2.

Мартынюк1 Н.П., Шкилев2*В.Д., Соломон3 Д.И.

1Технический университет Молдовы

2ГП «REGISTRU»,

3Академия транспорта Республики Молдова

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ.

3.

Ala Nemerenco1*, Irina Popov1

1IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemiţanu”

Utilizarea tehnologiilor informaţionale în medicina primară – exemplul Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară a USMF “Nicolae Testemiţanu”

4.

Igor Cojocaru1*, Gheorghe Ţurcanu2

1Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale,

2Academia de Studii Economice

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ORGANIZAŢIILE TIC

5.

Zamşa Elena, Mihalachi Svetlana

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

ÎNVĂŢĂMÎNTUL LA DISTANŢĂ – TREAPTĂ PENTRU O SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

6.

Михаил Нищий

 

Информационный менеджмент и информационное моделирование в управление системой соцыальной защиты населения

7.

Михаил Нищий

 

Концепция предостовления электроных услуг насилению в системе персонифицированного учета

8.

Людмила Гербановская, Светлана Захаров

 

Инновационные образовательные программы как фактор развития человеческого потенциала в моделях информационных технологий

9.

Шкилёв Владимир, Адамчук Аркадий

 

Новые информационные технологии при изготовлении бумажных купюр с квантовым уровнем защиты

10.

A.Andriesh, M.Iovu, O.Spotiuk, I.Culeac

 

Chalcogenide glasses as materials for ir fibers

11.

Mihail Iovu, Andrei Andrieş

 

Ultra-fast all-optical chalcogenide glass photonic devices

12.

Vladimir Zdravkov, Roman Morari, Evgeni Antropov, Andrei Prepelitsa, Alexei Socrovisciuc, Anatoli Sidorenko

 

Nanolayers with advanced properties for superconducting spintronics

13.

Iacov Kerner

 

Numerical modeling of the contacts htsc – semiconductor for diode detectors

14.

Д.Ф.Меглей, М.П.Дынту, С.В.Дону

 

Oсобенности роста нитевидных кристаллов теллурида-свинца-олова

15.

V. Muşinschi, M. Caraman, C. Muşinschi

 

Modularea spaţio-temporală a radiaţiei în sisteme de prelucrare şi transmisie optică a informaţiei

16.

I.P.Culeac, Iu.H.Nistor, M.S.Iovu, A.M.Andries

 

Fiber optic method for registration of low intensity ir radiation

17.

V. Verlan, S. Buzurniuc, Ac. A. Andriesh, S. Robu, M. Caraman, N. Barbă

 

Nanocomposite on the base of organic luminopfor compounds and sbma copolymer – new material for optoelectronic

 

SECŢIUNEA „ICT+BUSINESS”

Nr.

Nume Prenume Participant/ Autori

Instituţia

Denumirea Articolului

1.

Alexander Işcenco1*, Ilie Dercaci2, Iulian Gulea2, Tudor Tarlev2, Elena Rurac2

1Institute of Economy, Finance and Statistics (IEFS),

2AIESEC Moldova, Organizing Committee of the Project “OPEN i”

OPENING THE IT BUSINESS TO THE MOLDOVAN YOUTH: PROBLEMS AND SOLUTIONS

2.

Шкилев1*В.Д., Косарчук1 И.П., Мартынюк2 Н.П.

1ГП «REGISTRU»

2Технический университет Молдовы

О МЕСТЕ ДЛИННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ЦИКЛЕ.

3.

Fuad Musayev

ÎM MOLDCELL SA

Роль мобильных операторов в развитии электронных платежей

4.

Valentin Bambuleak

"MMPS COM" SRL

Современные платежные системы - инструмент для продвижения электронных услуг

5.

Victor Morari

CNPDCP

Protecţia datelor cu caracter personal – probleme şi perspective de dezvoltare a cadrului legislativ-normativ în sectorul Tehnologilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în Republica Moldova

6.

Serhei Dragomir

ÎS CTS

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă “112” - perspective de implementare

7.

Valentin Coliban

ÎS „CRIS „Registru”, MDI

Cu privire la Strategia de dezvoltare a sectorului Tehnologiei Informaţiei şi de Comunicaţii pe anii 2010-2012

8.

Vitalie Boboc

MDI

Conceptia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea  digitală terestră  în Republica Moldova

9.

Mihai Iacob

S „Radiocomunicaţii”, MDI

Implementarea televiziunii digitale terestre DVB-T în Republica Moldova

 

SECŢIUNEA „ICT+ GOVERNMENT”

Nr.

Nume Prenume Participant/Autori

Instituţia

Denumirea Articolului

1.

I.Bolun, S. Gândea, I.Cosuleanu3, V.Sidorenco

Academia de Studii Economice, Ericsson Moldova, PNUD Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei

PREMISE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI NAŢIONALE "E-MOLDOVA"

2.

Ion Coşuleanu, Valeriu Lazar, Ludmila Ieseanu

1UNDP Moldova, Project “Building e-Governance in Moldova”, Business Intelligent Service SRL,Free Lancer

ICT SECTOR IN MOLDOVA: REGULATORY ISSUES

3.

Sergiu Bureacov

Întrepinderea de Stat VAMTEHINFORM Serviciul Vamal doctorand al Academiei de Studii Economice

ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL INTEGRAT VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

4.

Vladimir Fotenco

ÎS „CRIS „Registru”, MDI

Республика Молдова. Фундаментальные проблемы методологии государственного информационного строительства (1989 – 2007 годы)

5.

Mihaela Hasan

ÎS CTS

Soluţii moderne de realizare a guvernarii electronice

6.

Iurie Mardari

ÎS CTS

Securitatea spaţiului Cibernetic ca premiză actuală a societăţii informaţionale moderne

7.

Vitalie Rabovilă

MDI

Cu privire la elaborarea Programului de implementare a serviciilor publice în format electronic

8.

Ghenadie Belinschii

ÎS CTS

Crearea unui sistem global de identificare biometrică

9.

Mihail Nişcii

CNAS

Концепция развития информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного социального страхования

10.

Vladimir Molojen

ÎS „CRIS „Registru”

Развитие реального сектора электронной экономики как одного из главных приоритетов антикризисной парадигмы Республики Молдова

11.

N.Tărăcilă

ÎS „Poşta Moldovei”, MDI

Criteriile şi normele Serviciului poştal universal întru asigurarea dezvoltării economiei naţionale şi în interesul clienţilor

12.

Nelli Afanasieva

CÎS, MDI

Serviciile electronice implementate la Camera Înregistrării de Stat

13.

ÎS CNFR, MDI

CÎS, MDI

Crearea şi funcţionarea complexului tehnico-informaţional cu utilizare neguvernamentală pentru suportul compatibilităţii electromagnetice

14.

MAPL

CÎS, MDI

Implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în  cadrul autorităţilor administraţiei publice locale

15.

Oleg Goriuk

Daac System Integrator

Открытая платформа – антикризисное решение

16.

Mihai Grecu, Pavel Chirev

ÎS MoldData

Experiența unor proiecte de e-Administrare

17.

Veaceslav Cunev

Deeplace

Probleme de comunicare sector public-privat in crearea sistemelor e-Guvernare

18.

Vitalie Coceban

ÎS Fiscservinform

Declaraţie rapidă” – o modalitate nouă de raportare fiscală

19.

Ion Coşuleanu, Anatol Gremalschi

UNDP Moldova

Instruirea Funcţionarilor Publici În Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor

20.

Arcadii Malearovici

 

Sisteme infomatice implementate in Ministerul Educaţiei şi Tineretului: instrumente utile şi eficiente

21.

Vladimir Fotenco

ÎS „CRIS „Registru” , MDI

О возможности использования универсальной модели описания системных объектов для расширенного представления понятия «инновация

22.

Mihail Nişcii

CNAS

Повышение качества обслуживания экономических агентов за счет внедрения концепции «Единого окна» в автоматизированной информационной системе государственного социального страхования

23.

Teodora Gherman

AAP

Instruirea functionarilor publici in aplicarea e-Service